முதல் பக்கம்


  post-comment  Post a Comments              Email  Email        Share    
உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்ய
Name
Email
City
Country
(Press Ctrl+g to toggle between Englishand Tamil)
அதிகபட்ச எழுத்துக்கள் - 1000
captha
Not readable? Change text.

மேலே உள்ள எண்ணை பதிவு செய்யவும்

avatar
3   1  
ponraj 11 years agoReport abuse
ஹாய் டோனி ஹொவ் ஆர் யுavatar
3   2  
sskrishnan 11 years agoReport abuse
அவரால் தான் மகுடத்திற்கு பெருமை.அதை அவருடைய தலையில் வைப்பதால் Ganguly ikku பெருமை. அதை பார்த்த நமக்கு பெருமை .இதை கண்ட இந்தியாவிற்கு பெருமை.


Login with :
(or)

Forget passwordAll fields required

* User Email
* Password